НАЧАЛО | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ | КОНТАКТИ
English
ПРОМОЦИИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия за организирано пътуване
1 .Записване за пътуване
1.1.Записване е възможно по телефон, факс , интернет или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплашането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
З. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните рзходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.
4. Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователно дружество Армеец и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл, 42 от ЗТ със застрахователна компания „Армеец”. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1- при пътуванията извън България да си осигуря необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на Страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения,
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5.6.2. В случая на т. 5.6 , Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:
5.7.1. при пътуване в чужбина:
а) до 60 дни предплатата на пътуването - без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
5.7.2. при пътуване в страната:
а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.
6.Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.
6.4. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
6.5.В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10(десет) дни:
В случай че става въпрос за самолетни билети- след съгласуване и одобрение от АК и IATA BSP
за хотелски услуги и туристически програми - съгласуване със съответния доставчик

7. Ред за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

Условия за резервиране и закупуване на самолетен билет

За направа на резервация за самолетен билет много е важно правилното изписване на имена,
и обръщения (г-н, г-жа и т.н.)

Всички имена, обръщения и инициали на пътниците трябва да бъдат коректно изписани
на латиница по време на резервацията.
Промяна може да бъде правена по-късно срещу допълнителна такса и съгласно
правилата на авиокомпанията.

Паспорт

От всички пътници се изисква да притежават валидна лична карта при пътувания в рамките
на Европейския съюз или задграничен паспорт за пътувания в други държави.
Децата трябва да имат собствен паспорт. Пътниците следва да се уверят, че паспортите им
са валидни поне 6 месеца след посочената дата на връщане.

Визи

За притежателите на европейски паспорти за някои страни е необходимо получаването на виза
преди отпътуването. Ако паспортът Ви не е издаден от страна членка на ЕС, е възможно
да се приложат други визови условия. Ваша отговорност е да се снабдите с необходимата
виза или други документи преди отпътуването. Агенцията също може да съдейства като
предостави документи, формуляри и др. при желание от страна на пътника.
Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството.

Медицински съвети
Моля, консултирайте се с личния си лекар за специфични изисквания при посещение на
дадена страна.
Плащане

Можете да направите плащане по банков път, директно в офиса на фирмата ни или
чрез кредитна карта.

Система за защита на данните на кредитни карти

Техлоногията 3D Secure , която използваме, гарантира защита на данните на кредитната Ви карта.
Всяко плащане, което правите с кредитна карта, е защитено .
Изявление за конфиденциалност:
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.
За Вашата онлайн резервация ние следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.  Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация.
I Събиране, обработка и предаване на лични данни:
По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)
Kартови данни и автентикационни данни
Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.
Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява при осъществяване на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
Съгласие и използване на данни за посочените цели:
Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.
Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.


Тикетиране (издаване на самолетни билети)

Авиокомпаниите вече предлагат електронни билети и получаването им става
чрез и-мейл или sms .

Доставка на билет

Информацията, която сте подали трябва да е точна и агенцията не носи отговорност ако
Вашият електронен билет не пристигне поради неточно подаден и-мейл адрес или
телефон за контакт
Трябва да ни информирате незабавно при настъпила промяна на Вашия и-мейл адрес
или телефон за контакти. Освен това, проверявайте винаги дали имената Ви по билет
или потвърждение съвпадат с изписването им на личната Ви карта или международен паспорт.

Хартиени билети -някои авиокомпании имат допълнителна такса за издаване на хартиен
билет, както и специална процедура за преиздаване на изгубен или забавен по пощата
билет. Тази процедура и свързаните с нея такси зависят от авиокомпанията.

Имайте предвид, че може да се наложи да представите Вашия резервационен номер
и/или и-мейл потвърждение пред съответната авиокомпания при чекиране като
доказателство, че имате закупен билет.

При промяна на някое от условията на пътуването или отказ от такова от страна на
пътника, при вече закупен самолетен билет се прилагат съответните тарифи на
АК и МС ТРАВЕЛ.

Направа на резервация

Когато правите резервация чрез МС Травел трябва да знаем Вашето име, и-мейл адрес,
адрес за доставка, име и брой на пътниците, номер и дата на изтичане на кредитна
или дебитна карта. Това ни дава възможност да резервираме Вашия полет и да Ви
информираме своевременно за всички детайли относно Вашето пътуване.

Имайте предвид,че често пъти при издаване на самолетен билет авиокомпаниите
изискват информация , която може да включва домашен адрес, и-мейл адрес, възраст ,
данни от паспорта и други специфични изисквания.
Допълнителна информация свързана с Вашето пътуване се предоставя на съответните
доставчици, като например туроператори, хотели, транспортни фирми и др.
Информацията може да бъде предоставяна и на власти като: митници,
имиграционни служби, ако бъде изискана от тях или по закон.


Уеб Дизайн: ПроСтудио